Σύνδεση

Προετοιμασία ψεκαστικού διαλύματος

    α) Ένδειξη ετικέτας: Χρησιμοποιήστε xxx λίτρα /στρέμμα Παράδειγμα:
  1. Ένδειξη ετικέτας γεωργικού φαρμάκου: χρήση προϊόντος 0,3 λίτρα/στρέμμα
  2. Περιεκτικότητα βυτίου ψεκαστήρα: 800 λίτρα νερού. Ο βαθμονομημένος όγκος ψεκασμού είναι 30 λίτρα/στρέμμα
  3. Με 800 λίτρα νερού μπορούν να ψεκαστούν 26 στρέμματα (800 λίτρα / 30 λίτρα/στρέμμα = 26 στρέμματα)
  4. Γεωργικό φάρμακο που απαιτείται στο βυτίο είναι: 0,3 λίτρα/στρέμμα x 26 = 8 λίτρα
β) Ένδειξη ετικέτας: Χρησιμοποιήστε ποσότητα δραστικής ουσίας δ g/m2 ή αλλιώς δ x 1000 g/στρέμμα. Το φάρμακο περιέχει c % δραστική ουσία.
Δεδομένα:
Η ποσότητα του φαρμάκου που θα διαλυθεί στο δοχείο δίνεται από τη σχέση:Στον τύπο αυτό, τα δ και c είναι δεδομένα του φαρμάκου και η Επιφάνεια ψεκασμού υπολογίζεται ως εξής:Ο όγκος ψεκασμού/μονάδα επιφανείας (R) βρίσκεται όπως περιγράφηκε στoυς τύπους για Ψεκαστικά μεγάλων καλλιεργειών ή για Νεφελοψεκαστήρες.