Σύνδεση

Μέτρηση της ταχύτητας του ελκυστήρα(χιλιόμετρα/ώρα)

Για να ξεκινήσουμε τη βαθμονόμηση πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματική ταχύτητα που επιτυγχάνει ο ελκυστήρας σε συγκεκριμένες στροφές, έχοντας επιλέξει συγκεκριμένη σχέση στο κιβώτιο:

1. Μετράμε 100 μέτρα σε κάποια θέση στο χωράφι. Μπορεί να είναι χρήσιμο να υπάρχουν κάποιοι «μόνιμοι» δείκτες, π.χ. πάσσαλοι , σε μια βολική θέση.
2. Επιλέγουμε την εμπλεκόμενη ταχύτητα και τις στροφές του ελκυστήρα με τις οποίες θα κινηθεί, για την εκτέλεση του ψεκασμού.
3. Γεμίζουμε μέχρι τη μέση το ψεκαστικό δοχείο με νερό.
4. Οδηγούμε από τον ένα πάσσαλο μέχρι τον άλλο 2 φορές, χρονομετρώντας κάθε διαδρομή. Προσέχουμε ώστε να έχουμε φτάσει στην επιθυμητή ταχύτητα πριν να προσεγγίσουμε τον πρώτο πάσσαλο.
5. Βρίσκουμε τον μέσο όρο του χρόνου των 2 διαδρομών (t= (χρόνος πρώτης διαδρομής +χρόνος δεύτερης διαδρομής)/2)
6.Υπολογίζουμε την ταχύτητα του ελκυστήρα με βάση τον τύπο: